Het Appellab Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden - Het Appellab

1. Begrippen

  1.1 Het Appellab hierna: ”Het Appellab” is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte iPhones en MacBooks.
  1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Het Appellab mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
  1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Het Appellab.
  1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door Het Appellab uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
  1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend iPhone en MacBook.
  1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
  1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.hetappellab.nl

  2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

   2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van Het Appellab
   2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Het Appellab overeen zijn gekomen.

   3. Overeenkomst

    3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Het Appellab door de Klant wordt geaccepteerd.
    3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is Het Appellab gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De Klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van Het Appellab aan hun Product te vergoeden.
    3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

    4. Uitvoering van Diensten

     4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
     4.2 Bij afgifte van het Product vraagt Het Appellab om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om Het Appellab gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren. Dit kan echter resulteren in het feit dat het testen van gerepareerde onderdelen niet volledig kan worden uitgevoerd.
     4.3 Het Appellab heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
     4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Het Appellab.
     4.5 Het Appellab probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
     4.6 Het Appellab heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
     4.7 Het Appellab probeert reparaties binnen de afgesproken tijd uit te voeren.
     4.8 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op Het Appellab.

     5. Garantie, kosten en betaling

      5.1 Na reparatie door Het Appellab heeft de klant drie (3) maanden garantie op het gerepareerde Moederbord-component of Product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor defecten aan onderdelen of moederbord componenten die in een later stadium kunnen ontstaan en waarvoor geen reparatie is aangevraagd en tevens niet voor barsten in het glas of lcd, vocht-,val- of stootschade.
      5.2 Hoewel Het Appellab gebruikt maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan Het Appellab niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product geldig blijft.
      5.3 Indien het niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier enkel de diagnosekosten en eventuele verzendkosten voor te betalen.
      5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de Website van Het Appellab
      5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het Product. Voor klanten op afstand geldt hiervoor een digitaal betaalverzoek. Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening.
      5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is Het Appellab niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

      6. Aansprakelijkheid

       6.1 Het Appellab heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. Het Appellab kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
       6.2 Indien Het Appellab toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Het Appellab uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
       6.3 Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Het Appellab vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Het Appellab binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
       6.4 Het Appellab is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data, onvoorziene complicaties tijdens reparatie en defecten waarvoor geen reparatie is aangevraagd. Dit geldt tevens voor transportschade of verlies van het opgestuurde apparaat via de post naar Het Appellab toe dan wel retour naar de klant.
       6.5 Het Appellab is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
       6.6 Het Appellab zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. Het Appellab zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
       6.7 In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is Het Appellab gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

       7. Identiteit

        7.1 Het Appellab is in de KvK geregistreerd onder nummer 72671467 Het Appellab draagt het volgende BTW-identificatienummer NL002260158B36. Verder is Het Appellab gevestigd aan de Vorelaan 7, (7971 AV) te Havelte, hetgeen eveneens het bezoekadres van Het Appellab is.
        7.2 Het Appellab is per e-mail te bereiken via erik@hetappellab.nl

        8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

         8.1 Op de rechtsverhouding tussen Het Appellab en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
         8.2 Alle geschillen die tussen Het Appellab en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zwolle.

         Copyright 2021 – Het Appellab

         Contact Hulp nodig?

         Te bereiken op:
         Maandag  10:00 - 18:00
         Dinsdag  10:00 - 18:00
         Woensdag  10:00 - 18:00
         Donderdag  10:00 - 18:00
         Vrijdag  10:00 - 18:00
         Het Appellab